(((سمپاشی پاک مهر با مجوز معاونت بهداشتی و ارائه ضمانت نامه کتبی و معتبر )))
سمپاشی سوسک.ساسحشرات…✔
طعمه گذاری موش.صدرصد تضمینی..✔
سمپاشی سوسک با جدید ترین روش….✔
ریشه کنی ساس تختخوابی با  ضمانت…..✔
عقد قرار داد با شرکتهای دولتی و رستورانها..✔
گرفتن دستور العمل سمپاشی از دکتر حشره شناس..✔
در صورت نارضایتی از کار و برگشت حشرات هزینه دریافت شده برگشت و یا بدون دریافت هزینه سمپاشی مجدد انجام میشود….✔
اعزام نیروی سمپاش به تمام نقاط مشهد و استان…..

05137495557     《☎
09157966689     《☎

فهرست
Call Now Button