هرگز و هرگز سموم را بی تاثیر تلقی نکنید.شرکت پاک مهر از نمونه ترین ها در ایران است که تا کنون پا به عرصه گذاشته است

مهندس محسون{کارشناس مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت شیروان}

در تعجبم چگونه شرکت پاک مهر این گونه به این سطح بالا از حشره شناسی و نابودی موجودات موذی دست یافته است،

مهندس ابراهیمی{کارشناس بازرس بهداشت محیط مشهد}