عوامل خسارت زای محصولات کشاورزی

 • سمپاشی پاکدون
  سمپاشی پاکدون

  الف- موجودات زنده

 • آفت : حشرات و جانوران خسارتزا
 • بیماری : قارچها،باکتریها،ویروسها ،نماتدها
 • علفهای هرز : کلیه گیاهان نابجا
 • ب- عوامل غیر زنده
 • کلیه تنشهای محیطی وارده به گیاه : سرمازدگی ، بادزدگی ، کمبود مواد غذایی

تقسیم بندی سموم شیمیا یی بر مبنا ی عوا مل خسا رت زا

 • حشره کش
 • قارچکش
 • علفکش
 • موش کش
 • نماتد کش
 • حلزون کش

حشره کشهای طبیعی

پیرترینها pyrethrins

ازعصاره گلهای گیاهان داودی که درکشورهای کنیا واکوادورمی رویند بدست می آیند –

نحوه عملکرد :سبب فلج شدن فوری حشره میشود ولی فعالیت مجدد پیدامیکنند-به همین سبب مواد سینرژیست به آن اضافه میکنند-

LD50=1500mg/kg

ازاین تیم میشود روتنون و نیکوتین رانام برد

سموم آلی کلره

تاسال ۱۹۴۰میلادی حشره کشهای موجود هنوزبه آرسنیت سرب یاکلسیم،روغنهای نفتی،نیکوتین،نفت،روتنون، گو گرد، گازسیانید هیدروزن وکریولیت محدود میشد-

شامل: کلردان(۱۹۴۵)، لیندین، کلتان، آندوسولفان(۱۹۵۶)، ددت(۱۹۳۶)، دیلدرین (۱۹۴۸) –

این تیم ازسموم دوام بسیارزیاد دارند، خاصیت ابقایی دربافتهای چربی، انتقال ازطریق تغذیه گو شت و—

سموم آلی فسفره

اکترا ًسبب مسمومیت های حاد شده و کارکلینسترازخون رامتوقف می کنند –

شامل: مالاتیون(۱۹۴۹)، دیازینون(۱۹۵۲)، دورسبان، اتیون، کومافوس و—

تقسیم بندی سموم از نظر نحوه تاثیر

 • ترکیبات سوزاننده و مسموم کننده

(دینوزب ، گبوتکس و سموم آرسنیکی )

 • سموم تماسی (مالاتیون ، گوزاتیون )
 • سموم نفوذی ( دیازینون )
 • سموم سیستمیک (متاسیستوکس )
 • سموم میکروبی ( B-T)

صور متفاوت عر ضه سموم

 • بصورت گرد همر اه باپودرتالک و—
 • پودرهای قابل تعلیق در آب(w-p)
 • امو لسیون های غلیظ (E-C)
 • گرانول

تعریف LC50

 • عبارتست ازغلظت کشنده سم جهت ۵۰%حیوانات مورد آزمایش وبرحسب میکروگرم درلیتراظهارمی دارند (سمیت سموم تدخینی ) ۰
 • اگرغلظت گازناشی ازمتیل بروماید د رفضا به ۱۰۰تا۲۰۰ ppm برسد چند ساعت تنفس ازآن موجب مسمومیت شد ید شده وممکن هست انسان راباخطر مرگ مواجه سازد ۰
 • اگرغلظت گازناشی ازقرص فوستوکسین درفضا به ۲۰۰۰ppm درهوابرسد دراند ک مد تی میتواند انسان را بکشد ۰

تعریف LD50

 • مقدار سمی که قادراست ۵۰% حیوانات موردآزمایش رابکشد
 • نمونه LD50سم د-د-ت جهت موشهای بزرگ ازراه دهان ml/Kg 250میباشد
 • LD50 دیازینون برابر۱۰۰ تا ۱۵۰ mg/Kgمیباشد
 • LD50 مالا تیون برابر۱۰۰۰ تا ۳۵۰۰ mg/Kgمیباشد
 • LD50 سوین برابر۳۰۷ mg/Kgمیباشد

تقسیم بندی سموم بر مبنای درجه سمیت

 • سموم فوق العاده خطرناک LD50دهانی ۰تا۵۰ وپوستی ۰تا۲۰۰mg / kg
 • سموم باخطرمتوسط LD50 دهانی ۵۱ تا ۵۰۰ وپوستی ۲۰۱ تا۲۰۰۰ mg /kg
 • سموم کم خطرLD50 501 تا ۵۰۰۰ وپوستی ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰ mg /Kg
 • سموم بی خطر LD50 دهانی ۵۰۰۰ + وپوستی ۲۰۰۰۰ + mg /Kg

اثرات گروههای متفاوت سموم در سیستم عصبی و رفتاری

ارگانو فسفره (مانند مالاتیون، کلروپیریفوس و —)

اختلالات ادراکی، هوشیاری و عاطفی

اختلالات در اعصاب حسی-حرکتی

کاربامات ( مانند کارباریل)

نقص حافظه – اختلالات بینایی

اختلالات در اعصاب حسی-حرکتی

ارگانو کلره (مانند کپون)

اختلال در ضمیر آگاه و شخصیت فرد

ضد عفونی کنندها (مانند متیل بروماید)

اختلال در حافظه کوتاه مدت

قارچکش ( مانند زینب، مانب و مانکوزب)

بینظمی تنفس فیزیولژیک (احتمالا پارکینسون)

کاهش هدایت عصبی

پیرتروئید

کاهش فعالیتهای حرکتی غیر ارادی

بیحسی در اعصاب حسی جلدی و کاهش در عکس العمل های سریع

جونده کش

ذخیره حداقل اطلاعات در ضمیر آگاه

کاهش توانایی انجام کار بطور مستقل

قوانین وآیین نامه های اجرایی سازمان حفظ نباتات

 • ورود ، ساخت،فرموله شود ن وتغیربسته بندی سموم مستلزم اخذ پروانه میباشد
 • تعیین وتصویب فهرست سموم مجا زکشورازطریق هیئت نظارت برسموم
 • تجدید نظردرفرمول شیمیایی ،نوع فرمولا سیون،بسته بندی و—
 • تصویب مشخصا ت لازم جهت برچسب
 • سموم جدید بنایراین ازتایید سازما ن حفظ نبا تا ت باید به تصویب هیئت نظا رت سموم برسد
 • سازند گا ند گا ن،فرموله کنند گان وبسته بندی کنند گان سموم موظفند با رعایت کلیه مشخصات فنی وبا نظا رت سازمان حفظ نبا ت به بازارعرضه کنند

ایمنی در انبارداری سموم شیمیائی

براساس بررسیهای بعمل آمده شواهدی دال بر آتش سوزی خودبخود سموم دفع آفات نباتی وجود ندارد

به استثنای دیتیوکارباماتها مثل مانکوزب ، مانب ، بنومیل و— که باید از سایر سموم جدا شوند .

ضوابط ساختمان انبار

 • باید عاری ازمواد آتش زا به منظور جلوگیری از گسترش آ تش با شد
 • دیوارهای خارجی از موادی ساخته شده باشد که از گسترش آتش جلوگیری نماید
 • تاحد امکان از ایجاد مجاری فاضلاب در کف انبارهای سموم پرهیزگردد
 • فاصله گذاری بین سموم برحسب نوع آنهاازطریق دیوارهای عایق

جلوگیری از بروز آتش سوزی در انبارهای سموم

 • بدیهی ترین علت آتش سوزیها :
 • کشیدن سیگار
 • نقائص و معایب سیستم برق
 • وسایل نقلیه حاضر در انبار (لیفتراک)
 • توجه به محل جغرافیائی احداث انبار
 • مجاورت آن با تاسیسات مسکونی ، مدارس ، کارخانه های مواد غذایی
 • موقعیت مجاری آب و سیستمهای فاضلاب در ناحیه انبار

مقابله باآتش سوزی

 • انبارهای سموم باید مجهزبه کپسول آتش نشانی وشیلنگ آب باشند
 • درانبارهای بزرگ سیستم آب پا ش اتوما تیک مورد توجه قرارگیرد
 • نصب سیستم های کشف حریق
 • کارکنان انبارباید مجهزبه ماسک ضد حریق ودستگا ههای تنفس ا کسیژن باشند
 • انبارهای سموم باید دارای سیستم هواکش جهت خارج شود ن دود باشند

مقررات حمل ونقل

 • سموم باید دور از مسافرو مواد غذایی بارگیری و تخلیه شوند-
 • از گذاشتن بسته های سموم در زیر وسایل سنگین پرهیز گردد-
 • قبل از بارگیری سطوح وسایل نقلیه از لحاظ وجود براده های چوب وسنگ — چک بشود –
 • در صورت نشت سم بوسیله خاک مواد نشتی جذب و جمع آوری بشود –

شرایط نگهداری سموم و ایمنی در انبارها

 • نگهداری سموم مطابق شرایط برچسب –
 • نگهداری سموم در انبارهای مخصوص –
 • پرهیز از نگهداری سموم در سایر ظروف
 • جدانگهداری علفکشها از سایر سموم
 • خروج سموم از انبار با توجه به تاریخ انقضاء
 • خارج شود ن ظروف صدمه دیده از محل انبار

شرایط اختصاصی نگهداری سموم

کسی دیمتون متیل ( متاسیستوکس) امولسیون ۲۵%

 • حداقل حرارت مجاز ۱۰- و حدالکثر ۳۰+
 • درمحلی خشک وخنک ،دورازتابش آفتاب نگهدارید
 • دوره کارنس آن ۲۱روزمی باشد

متام سدیم (واپام )

 • در جای خشک که هوا به خوبی تهویه میگردد نگهداری بشود
 • دور از تابش مستقیم انبار گردد
 • دمای مطلوب نگهداری بین ۲۰ تا ۳۰درجه سانتی گراد
 • درحرات زیر۵درجه سانتی گراد کریستالیزه میشود
 • مقدارمصرف جهت نماتدمولدغده۱۱۰سی سی درهرمترمربع

متیل بروماید

دما (سانتیگراد) زمان (ساعت) دز(g/m )

۴تا۹ ۱۶تا۲۴ ۴۸

۱۰تا۱۴ ؛؛؛؛؛؛ ۴۰

۱۵تا۲۰ ؛؛؛؛؛؛ ۳۲

۲۱تا۲۵ ؛؛؛؛؛؛ ۲۴

۲۶به بالا ؛؛؛؛؛؛ ۱۶

قرص فسفید آلومینیوم (فستوکسین)

 • دور از آتش و اشیاء داغ و سایر مواد شیمیائی نگهداری بشود
 • گازی بی رنگ بابوی سیرمی باشد
 • قرص های بزرگ به وزن ۳گرم میباشند
 • به ازای هرتن محصول ۳تا۶قرص وبرای محصولات انباری مانند غلات ،حبوبات،خشکبارو— درگونی ویا بسته بندیهابه ازای هرمترمکعب حجم۵/- تا۵/۱عدد قرص استفاده می بشود –

دما (سانتیگراد) مدت گازدهی

۱۵تا ۱۶ ۵ روز

۱۶تا ۲۰ ۴روز

۲۱ و زیادتر ۳روز

رعایت نکات لازم در موقع کارکردن در انبار

 • استفاده از دستکش ، چکمه و لباس کار مخصوص
 • عدم جابجایی سموم گازی در داخل انبار
 • تعویض و شستشوی همه روزه لباس کارگران
 • پرهیر از خوردن آشامیدن و استعمال دخانیات در انبار
 • در صورت تماس بدن با سم غلیظ باید فوراً آن را با آب و صابون بشویند

معدوم شدن ظروف خالی سموم

 • مدفون شود ن ظروف در عمق ۵/۱ متری زمین
 • محل دفن ظروف خالی بایستی غیر قابل نفوذ و از مسیر رودخانه — دور باشد
 • سوزاندن ظروف به جز علفکشها

باقیمانده سموم

CCPR مخفف عبارت Codex Committee on Pesticide Residues یا کمیته باقیمانده سموم کدکسمیباشد – یکی از وظایف این کمیته تعیین حداکثر باقیمانده سموم MRL در مواد غذاییمیباشد – کلیه کشورها در صورتی اجازه ورود محصولات کشاورزی را می دهند که این محصول دارای تائیدیه معتبر از یکی از آزمایشگاه های مورد تائید کدکس Good Laboratory Practice – GLP مبنی بر مقدار باقیمانده سموم مورد تائید کدکس باشد- این مهم جهت بسیاری از کشورهای پیشرفته و پیشرو مورد توجه قرار دارد

 • باقی مانده سموم روی محصولات کشاورزی بصور ت PPM) ) مخفف parts-per-million نشا ن می دهند
 • اکثرسموم شیمیایی سرطانزاوتومورزاهستند ووجودانواع سرطانها درجوامع امروز زنگ خطری دراین زمینه است
 • این نوع مسمومیتها دراثرمصرف متوالی مقادیرجزئی باقیمانده سموم درموادغذایی بوجود می آیند
 • دوره کارنس :حداقل زمانیکه بین آخرین سمپاشی وبرداشت محصول باید رعایت شود که دراین مدت سم تجزیه شده وباقیمانده آن به حدمجا ز می رسد
 • منابع چربی داربد ن به عنوان غنی کننده های بیولوژیکی عمل می کنند به عنوان نمونه غد د فوق کلیوی،تیروئید ،جگر،کلیه و—می توان نام برد

• ازاینروخورد ن حتی مقدارناچیزمثلا باقیمانده سموم کلره د رحد ۱/ ppm، همراه باغذا دلیل ذخیره ۱۰تا۱۵ppmآن دربدن میشود که افزایشی بیش از۱۰۰برابراست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.