شرکت سمپاشی
سمپاشی

به کلیه عوامل خسارت‎زای زنده از قبیل جانوران زیان‎آور، عوامل بیماری‎زا و علف‎های هرز گفته می‎شود که در مزارع، باغات، کارگاه‎های پرورش دام و طیور، آبزیان، انبارها و اماکن .مربوط به کشاورزی، خانگی و سایر کارگاه‎ها به طور مستقیم یا غیرمستقیم موجب نابودی و یا خسارت به محصولات و فرآورده‎ها شده و ایجاد خسارت‎های .اقتصادی یا بهداشتی می‎کنند-.

سموم دفع آفات:

هرگونه ماده شیمیایی معدنی یا آلی و غیره هست .که جهت پیشگیری، نابودسازی و یا کنترل ناقلین بیماری انسانی و یا حیوانی گونه‎های ناخواسته .نباتات یا حیوانات ایجادکننده خسارت به عرصه‎های طبیعی، تولید، فراوری، انبارداری، حمل و نقل محصولات کشاورزی و یا جهت مبارزه با حشرات و آفات داخل یا روی پوست. و پشم بدن حیوانات مورد استفاده قرار می‎گیرد-.

انبار سموم:

به محلی سرپوشیده و محصور گفته می‎شود. که انواع سموم به طور جامد، مایع و یا گاز در آن با رعایت کامل اصول ایمنی و حفاظتی نگهداری می‎شود-..

درجه سمیت:

سمیت بسیاری از سموم با شاخص دز کشنده1 50LD بیان می‎شود-.

50LD مقدار ماده سمی هست که اگر از یک روش مشخص و معین وارد بدن یک گونه حیوان آزمایشگاهی مشخص بشود. دلیل مرگ 50 درصد از حیوانات مورد مطالعه می‎گردد-. این مقدار که بر حسب میلی‎گرم سم بر کیلوگرم وزن بدن حیوانات ذکر می‎شود و معیاری جهت طبقه‎بندی سموم هست .در آزمایشگاه انجام شده و باید نوع حیوان و روش ورود ماده به ‎بدن را نیز مشخص نمود- هرچه مقدار 50LD کمتر باشد آن سم مهلک‎تر هست .

ـ سمومی که 50LD آنها کمتر از 200 میلی‎گرم در کیلوگرم باشد، سموم فوق‎العاده سمی هستند-.

ـ سمومی که 50LD آنها بین 200 تا 2000 میلی‎گرم در کیلوگرم باشد، سموم با سمیت متوسط هستند-.

ـ سمومی که 50LD آنها بین 2000 تا 3000 میلی‎گرم در کیلوگرم باشد، سموم با سمیت ضعیف هستند-.

ـ سمومی که 50LD آنها بیش از 3000 میلی‎گرم در کیلوگرم باشد، سموم فاقد سمیت حاد می‎باشند-.

مسمومیت:

عبارت هست از اختلالات موقتی یا دائمی فیزیولوژیک و بیوشیمیک ک.ه در نتیجه ورود سم به بدن از یک روش خاص یا راه‎های متفاوت بوجود می‎آید-.

1- Lethal dose 50

دوره ابقاء سم یا دوره احتیاط:

مدت مدتی هست که طول می‎کشد تا غلظت سم در محیط سم‎پاشی شده .به حد قابل قبولی کاهش یافته و در طول این مدت ورود به آن محدوده ممنوع هست -.

(دوره کارنس)1 :

حداقل مدتی که بین آخرین سمپاشی. و برداشت محصول باید رعایت نمود تا باقیمانده سم به حد مجاز برسد.

وسایل دفع آفات:

کلیه تجـهیزات و وسایل و ماشین‎آلات، که جهت استفاده سموم مورد استفاده قرار می‎گیرد-.

عمل دفع آفات:

مجموعه عملیاتی که با رعایت اصول علمی جهت کنترل آفات به کار برده می‎شود .که در این عملیات علاوه بر کنترل آفت بایستی سلامت محیط زیست، انسان، دام و حشرات مفید را در نظر گرفت-.

فصل دوم ـ الزامات عمومی:

ماده1ـ

کارفرما مکلف هست. قبل از شروع عملیات دفع آفات آموزش‎های لازم را به‎شرح زیر به کارگران مربوطه ارائه نماید:

درجه سمیت، راه‎های نفوذ ترکیب فوق به بدن و خطرات آن، متد آماده شود. ن سم، متد استفاده و مورد ها ایمنی کار با دستگاه‎های سم‎پاش و تجهیزات جانبی آن، روش‎های صحیح سمپاشی و استفاده از وسایل حفاظت فردی، روش‎ها و احتیاطات. لازم جهت باز شود .ن بسته‎های سم تا انتهای عمل سمپاشی، علائم مسمومیت و اقدامات کمکهای اولیه، دوره ابقاء سم، انبارداری، حمل و نقل، امحاء و دیگر مورد ها مرتبط.

ماده2ـ

کارفرما مکلف هست .در صورت بروز مسمومیت، اطلاعات لازم در مورد مشخصات سم مصرفی، علائم مسمومیت و کمکهای اولیه و پادزهر مندرج در برچسب ظروف محتوی سم را به پزشک معالج ارائه نماید-.

ماده3ـ

کارفرما مکلف هست. نسبت به تأمین آب سالم و بهداشتی و به مقدار کافی به منظور شستشوی چشم و بدن کارگران سمپاش در شرایط اضطراری و پایان عملیات سمپاشی اقدام نماید-.

ماده4ـ

مرز نواحی سمپاشی باید با علائم هشداردهنده مشخص شده. و ساکنان مناطق مسکونی اطراف نیز بایستی به نحو مناسب مطلع گردند-.

ماده5 ـ

کارفرما مکلف هست .نسبت به تأمین وسایل و تجهیزات کمک‎های اولیه متناسب با نوع سموم مورد مصرف اقدام نماید-.

ماده6 ـ

در تمامی عملیات دفع آفات و محل‎های نگهداری و انبار سموم، خوردن، آشامیدن و استعمال دخانیات ممنوع می‎باشد-.

تبصره: قبل از شروع عملیات دفع آفات باید اطمینان حاصل نمود که در محل مربوطه، ماده غذایی و آب آشامیدنی وجود نداشته باشد-.

ماده7ـ

کارگرانی که در تماس با سموم می‎باشند .به محض مشاهده علائم مسمومیت در خویش و یا هر کدام از کارگران، موظفند کارفرما یا نماینده وی را جهت انجام کمک‎های اولیه و تأمین معالجات پزشکی مطلع نماید-.

ماده8 ـ

کارفرما مکلف هست مقدار مصرف و نوع سم را حسب مورد با توجه به‎دستورالعمل‎های ارائه شده .از جانب وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ظروف و بسته‎بندی‎های مناسب تهیه نماید-.

ماده9ـ

کارفرما یا مسئولین ایمنی باید در طول مدت دفع آفات بر کلیه عملیات مربوطه نظارت نماید-.

فصل سوم ـ انبار سموم:

ماده10ـ

انبار سم باید متناسب با نوع سم و مقدار آن و شرایط نگهداری باتوجه به‎آب و هوای منطقه و حفظ سلامت محیط زیست باشد-.

ماده11ـ

انبار سم باید خشک و خنک و قابل تهویه و دور از دسترس اطفال و حیوانات و اشخاص غیرمجاز و جدا از محل نگهداری .مواد غذایی انسان و دام و بذر و سایر مواد کشاورزی باشد-.

ماده12ـ

طبقه ‎بندی و چیدمان مواد در انبار سموم باید به گونه‎ای باشد تا برچسب‎ها و علائم هشداردهنده به وضوح قابل رویت باشند-.

ماده13ـ

کنترل مستمر عوامل محیطی مانند. دما، روشنایی و تهویه، رطوبت و نیز ظروف و بسته‎بندی‎ها از نظر پارگی، شکستگی، سوراخ‎شدگی و نشت و تراوش در انبارهای سموم الزامی هست -.

ماده14ـ

انبار سموم باید دارای راههای دسترسی مناسب جهت تردد خودروهای امدادی در شرایط ویژه باشد-.

ماده15ـ

کف انبار سموم باید دارای شیب مناسب به منظور شستشو و سهولت در خروج پسماندهای ناشی از آن باشد-.

ماده16ـ

انبار سموم باید مجهز به سیستم جمع‎آوری فاضلاب با زهکشی مناسب بوده .تا از ورود ضایعات مواد به آب‎های سطحی و زیرزمینی جلوگیری بشود –

تبصره ـ زهکشی سیستم فاضلاب نباید روباز باشد-.

ماده17ـ

انبار سموم باید از مصالح غیرقابل اشتعال ساخته شده باشد-

ماده18ـ

انبار سموم باید مجهز به سیستم تهویه متناسب با حجم آن باشد-.

ماده19ـ.

سیم‎کشی برق در انبار سموم باید توکار و کلید و پریزها و روشنایی .و سایر وسایل و تجهیزات الکتریکی مانند هواکش از نوع ضدجرقه باشد-.

ماده20ـ

لامپ روشنایی در انبار سموم باید دارای حباب و حفاظ مناسب باشد .و فاصله سموم تا چراغهای روشنایی کمتر از یک متر نباشد-.

ماده21ـ

در انبارهای سموم باید از تابش مستقیم نور خورشید به داخل آن جلوگیری به عمل آید-.

ماده22ـ

انبار سموم باید باتوجه به نوع سم و فضای کارگاه به تجهیزات اعلام و اطفاء حریق مناسب مجهز باشد-.

ماده23ـ

تفکیک سموم در انبار باید متناسب با خواص فیزیکی، شیمیایی و درجه اشتعال و با رعایت سایر اصول انبارداری باشد-.

ماده24ـ

فواصل ردیف‎ها و ارتفاع بسته‎بندی در انبار سموم باید جهت عبور و مرور اشخاص و وسایل نقلیه و  نیز عدم سرایت حریق به ردیف‎های بعدی و جلوگیری .از ریزش آنها مناسب باشد-.

ماده25ـ

استعمال دخانیات و ایجاد هرنوع شعله باز در انبار سم ممنوع هست -.

ماده26ـ

نصب علائم خطر مناسب یا تابلو جهت آگاهی دادن و رعایت احتیاطات لازم روی درب انبار الزامی هست –

ماده27ـ

درهای خروج اضطراری انبار سموم باید به طور آشکار علامت‎گذاری شده و به سمت بیرون باز شوند-.

ماده28ـ

رعایت سایر اصول ایمنی مربوط به انبار سموم. مندرج در آئین‎نامه‎های حفاظت و بهـداشت کار و سایر مقررات جـاری از نکته قـانون مدیریت پسماند و آئین‎نامه‎های اجرایی آن و قانون حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزی و سایر مقررات مربوطه الزامی هست -.

فصل چهارم ـ وسایل و تجهیزات دفع آفات:

ماده29ـ

کارفرما مکلف هست. نسبت به تأمین کلیه وسایل و تجهیزات دفع آفات و وسایل آماده‎سازی. سموم متناسب با حجم کار، نوع سم و متد دفع آفات اقدام نماید-.

ماده30ـ

وسـایل و تجهیزات دفع آفات باید کاملاً سـالم و ایمن و بـدون عیب بوده و در حین کار نیز مرتباً از طرف کارفرما یا مسـئولین ایمنی مورد بازدید قرار گیرد و در صورت مشاهده .بروز هرگونه عیب و نقص نسبت به ازبین بردن نقص یا تعویض وسیله معیوب اقدام گردد-.

تبصره ـ رعایت کلیه مقررات ایمنی مطابق آئین‎نامه‎های مصوب شورای عالی حفاظت فنی به ویژه آئین‎نامه ایمنی ماشین‎ها و ادوات کشاورزی و استانداردهای موجود در خصوص وسایل و تجهیزات مربوطه الزامی هست -.

ماده31ـ

سرویس‎ها و بازدیدهای دوره‎ای وسایل و تجهیزات دفع آفات باید از طرف کارفرما یا مسئولین ایمنی مورد اجراء قرار گرفته و در پرونده مربوطه ثبت گردد-

ماده32ـ

وسایل و تجهیزات دفع آفات باید بنایراین از پایان عملیات با آب کافی شسته شده .تا آثاری از سم در دستگاه باقی نماند و بر اساس قانون مدیریت پسماند، باقیمانده حاصل از عملیات شستشو معدوم گردد-.

ماده33ـ

کارگر دفع آفات موظف هست. به محض بروز هرگونه نقص یا خرابی در هر کدام از وسایل آماده شود .ن سم، ماشین‎آلات، تجهیزات و یا وسایل و لوازم حفاظت شخصی فوراً مراتب را به کارفرما یا مسئولین ایمنی اطلاع دهد-.

فصل پنجم ـ آماده شود ن و جابجایی سم:

ماده34ـ

رانندگان وسایل نقلیه حمل سموم باید آموزش‎های موردنیاز را دیده باشند-

ماده35ـ

هنگام آماده شود ن سم (اختلاط سم) باید غلظت توصیه شده. روی برچسب به طور دقیق رعایت بشود –

ماده36ـ

عـمل جابجایی سـم از یـک ظـرف به ظـرف دیگـر باید توسـط کارگـران آمـوزش دیده و با رعـایت اصـول ایمنی انجـام گیرد تـا مانع تـراوش سم به اطراف گردد-.

ماده37ـ

انتقال سم از مخازن بزرگ به مخازن دیگر باید توسط شیر تخلیه و یا تلمبه انجام گیرد-.

ماده38ـ

حـمل ظروف محتوی سم در داخـل وسیله نقلیه یا کابیـن تراکتور ممنوع هست -.

ماده39ـ

جهت حمل و نقل و جابجایی ظروف و بسته‎های حجیم و سنگین محتوی سموم باید از وسایل مکانیکی مناسب استفاده بشود -.

ماده40ـ

نگهداری و حمل سموم دفع آفات، همراه با مواد غذایی، نهاده‎های دامی و تولیدات کشاورزی در کنار یکدیگر ممنوع می‎باشد-.

ماده

41ـ سمـوم را نباید در ظروف متفـرقه مانند بـطری آب یا نوشابه ریخته و جابه‎جا نمود-.

فصل ششم ـ دفع ضایعات سموم:

ماده42ـ

معدوم‎سازی ظروف محتوی سم و سموم باقیمانده باید مطابق قانون مدیریت پسماند و آئین‎نامه اجرایی آن انجام بشود -.

ماده43ـ

اسـتفاده از ظروف خالی سـموم جهت نگهداری یا حـمل مواد دیگر ممنوع هست -.

ماده44ـ

ظروف خالی سموم را تا زمان معدوم نمودن باید در محلی مناسب و غیرقابل دسترس اشخاص غیرمسئول قرار داد-.

ماده45ـ

در صورت ریختن سم بر روی زمین، ماشین‎ها و تجهیزات و وسایل مرتبط، محل آغشته به سم باید فوراً با متد مناسب تمیز گردد-.

فصل هفتم ـ دوره ابقاء سم:

ماده46ـ

در صورت لزوم، ورود اشخاص به منطقه دفع آفات در دوره احتیاط یا دوره ابقاء سم باید با نظارت کارفرما و با رعایت استفاده. از وسایل حفاظت شخصی مناسب و سایر مقررات ایمنی باشد-.

ماده47ـ

تهیه و نصب علائم هشداردهنده مناسب .جهت زمان سمپاشی و دوره ابقاء سم مطابق دستورالعمل‎های مندرج در ظروف و بسته‎های محتوی سموم و آئین‎نامه علائم ایمنی در کارگاه‎ها در اماکن مربوطه الزامی هست –

تبصره 1ـ علائم فوق باید قبل از استفاده از سموم دفع آفات نصب و بنایراین از اتمام دوره ابقاء برداشته بشود -.

تبصره 2ـ تعداد علائم هشداردهنده باید متناسب با محل، وسعت منطقه سمپاشی شده و محل‎های تردد باشد-.

فصل هشتم ـ وسایل حفاظت فردی:

ماده48ـ

کارفرما مکلف هست جهت کارگران مربوطه.وسایل حفاظت شخصی متناسب با نوع و حجم سم و متد و نوع کار را تأمین نماید- .وسایل مذکور از قبیل لباس کار، کلاه، سربند، دستکش، گوش بند، .ماسک تنفسی، کفش، عینک حفاظتی و سایر وسایل مربوطه مطابق آئین‎نامه وسایل حفاظت انفرادی باید.کاملاً سالم و بی‎عیب و در مقابل مواد شیمیایی و سموم مقاوم و غیرقابل نفوذ بوده تا از تماس آن با بدن جلوگیری نماید-.

ماده49ـ

هنگام کار با سموم دفع آفات استفاده از ماسک با فیلتر متناسب با نوع سم الزامی هست -.

ماده50 ـ جهت جلوگیری از نفوذ مواد سمی به داخل گوش قبل از استفاده از کلاه یا سربند باید از گوش‎بند مناسب استفاده گردد-.

ماده51

ـ در صورتی که در زمان کار شود ن با سموم، احتمال آغشته شدن دست تا بازو وجود دارد.باید از دستکش‎های ساق‎بلند که در روی لباس کار قرار می‎گیرند، استفاده گردد-.

ماده52 ـ

بمنظور جلوگیری .از باقی ماندن مواد سمی در چین و لبه لباس‎های کارگرانی که با انواع سموم سروکار دارند، .نباید از لباس‎های کار جیب‎دار و یا لبه‎دار (دوبل شلوار) استفاده نمایند-.

ماده53 ـ

کارگر دفع آفات موظف هست .وسایل حفاظت شخصی بویژه لباس کار را بنایراین از خاتمه کار بطور جداگانه شستشو و نظافت نموده و هرکدام را در جای مخصوص خویش قرار دهد-.

فصل نهم: سایر مقررات

ماده54

ـ انتخاب سم باید به گونه‎ای باشد که دارای کمترین مقدار خطر جهت انسان، جانداران و محیط‎زیست باشد-.

ماده55 ـ قبل از انجام عملیات سمپاشی باید نسبت به حذف موانع و یا اصلاح مسیر سمپاشی و یا باز نمودن آن اقدام گردد-.

ماده56 ـ در فضای باز، در مواقعی که باد شدید می‎وزد نباید اقدام به عمل سمپاشی نمود-.

ماده57 ـ در صورت ضرورت استفاده از هواپیما جهت سمپاشی و بمنظور جلوگیری از پراکنده شدن.سموم در مناطق غیر از مزارع کشاورزی، سمپاشی بایستی در روزهایی که باد نمی‎وزد انجام گیرد-.

ماده58 ـ در صورتی که سموم مورد مصرف به مقداری باشد که بتوان آن را در قفسه یا جعبه چوبی و یا فلزی قفل‎دار قرار داد .کارفرما باید قفسه یا جعبه مذکور را تهیه نموده و در جای مناسبی قرار دهد-.

تبصره ـ اگرچه قفسه یا جعبه مذکور به منزله انبار سم تلقی گردیده ولی از شمول بعضی از مواد فصل سوم (انبار سموم) مستثنی می‎باشد-.

ماده59 ـ کار با سموم دفع آفات جهت کارگران زیر 18 سال تمام، مادران شیرده و یا باردار ممنوع می‎باشد-.

ماده60 ـ کلیه واردکنندگان، تولیدکنندگان، توزیع‎کنندگان و مصرف‎کنندگان سموم مکلف به رعایت مصوبات هیأت‎نظارت بر سموم در خصوص نحوه نصب، نگهداری و درج مشخصات. لازم بر روی برچسب اطلاعات ظروف سموم می‎باشند-.

ماده61 ـ برچسب ظروف و بسته‎بندی‎های نگهداری .فت‎کش‎ها باید مطابق مقررات و ضوابط هیئت نظارت بر سموم کشور حاوی مشخصات ذیل باشد:

1ـ عبارت « قبل از استفاده برچسب را با دقت مطالعه نمائید» در بالای برچسب درج گردد-.

2ـ نام عمومی آفت‎کش-

3ـ نام تجاری و فرمولاسیون آفت‎کش-

4ـ نام شیمیایی آفت‎کش-

5 ـ نوع آفت‎کش و نحوه جذب-

6ـ گروه، نحوه عمل و خانواده آفت‎کش-

7ـ مقدار ماده مؤثر: براساس وزن به وزن و یا وزن به حجم-

8 ـ درجه خطر ماده مؤثر-

9ـ عبارت « دور از دسترس و دید کودکان.در محل قفل‎دار نگهداری بشود » بزرگ و درشت در بالای برچسب درج گردد-..

10ـ مورد ها مصرف-

11ـ مدیریت استفاده آفت‎کش‎ها-

12ـ طریق مصرف آفت‎کش-

13ـ حداقل مدتی فاصله برداشت (دوره کارنس)-

14ـ احتیاطات لازم-

15ـ سمیت جهت محیط زیست-

16ـ درج علائم خطر Pictogram در برچسب-

17ـ علائم مسمومیت-

18ـ کمک‎های اولیه-

19ـ پادزهر-

20ـ شرایط نگهداری آفت‎کش بایستی در برچسب توضیح داده بشود –

21ـ ذکر نکته زیر بر روی برچسب ضروری هست « با نظر متخصص گیاهپزشک می‎بایست مصرف بشود »-.

22ـ قید عبارت « ثبت نام و نشانی خریدار . مقدار آفت‎کش فروخته شده با ذکر تاریخ در دفاتر مربوطه توسط فروشنده ضروری است» روی تمامی بسته‎های آفت‎کش‎ها و یا برچسب آفت‎کش‎ها لازم هست -.

23ـ نام و نشانی و شماره موبایل و آدرس پست الکترونیکی شرکت واردکننده .و نام کارخانه سازنده (واردکننده)، نام و نشانی و شماره تولیدکننده و آدرس پست الکترونیکی (تولیدکننده یا فرمولاتور).

24ـ تاریخ تولید و انقضاء

25ـ شماره بچ و پارت تولیدی

26ـ وزن یا حجم خالص محتوی بسته

27ـ تصویب هیئت نظارت بر سموم

28ـ شماره تائیده سازمان حفظ نباتات

29ـ جهت دریافت اطلاعات زیادتر به بروشور مراجعه گردد-

ماده62 ـ مسئولیت رعایت مقررات این آئین‎نامه برعهده کارفرمای کارگاه بوده. و در صورت وقوع هرگونه حادثه به دلیل عدم توجه کارفرما به الزامات قانونی، مکلف به جبران خسارت وارده به زیان‎دیدگان می‎باشد.

این آیین‎نامه مشتمل بر نه فصل و 62 ماده و 6 تبصره به استناد مواد 85 و 91 قانون کار جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 28/10/1388 شورایعالی حفاظت فنی مورد بازنگری قرار گرفته و در تاریخ 19/3/1389 به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسیده هست .

آئین‎نامه مذکور جایگزین آئین‎نامه حفاظتی کار با سموم دفع آفات نباتی در کشاورزی مصوب 18/1/1373 وزیر کار و امور اجتماعی می‎باشد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست